Aktualności

„Gruba” to jeden z budynków (piwnica wolno stojąca) znajdujących się na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku. Do końca sierpnia powinien zyskać nowy gont. Konstrukcja zostanie też na nowo zakonserwowana. Rewitalizacja skansenu obejmuje również wymianę zniszczonego gontów na kilku innych budynkach.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otrzymało dofinasowanie na III etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Rozwadowie.

W styczniu  br. została otwarta pierwsza w kraju galeria malarstwa Alfonsa Karpińskiego, jednego z czołowych twórców okresu Młodej Polski. Zlokalizowana w dawnym gmachu sądu w Rozwadowie (dziś osiedlu Stalowej Woli), w nowoczesny sposób prezentuje jedną z najlepszych kolekcji poświęconych temu twórcy.  Rozwadów jest miejscem, gdzie malarz Alfons Karpiński przyszedł na świat oraz spędził pierwsze lata życia.

Częściowy remont budynku zrealizowano w dwóch etapach: ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmodernizowany budynek byłego sądu zyskał nową elewację, zwieńczoną odtworzonym godłem państwowym, oraz nowy dach. W sumie zmodernizowano 691 m2 pomieszczeń budynku. Na poddaszu powstała galeria z pracownią artystyczną, natomiast na parterze strefa wejścia do galerii, która obejmuje punkt informacyjny, sklepik, szatnię i toalety. W budynku zainstalowano windę, z której można korzystać z poziomu parteru, co niweluje dotychczasową barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również ciągi piesze, nową bramę wjazdową od ul. Dąbrowskiego oraz elementy galerii zewnętrznej.

Do  zakończenia całkowitej modernizacji budynku pozostało wykonanie prac w pomieszczeniach o powierzchni 711m2. III etap inwestycji zakłada remont następnych pomieszczeń na parterze, o łącznej powierzchni 135,45 m2 oraz wykonanie zewnętrznej iluminacji zabytkowego budynku. Na to działania Muzeum otrzymało dofinasowanie blisko 615 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Programu Infrastruktura Kultury oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pochodząca z początku XVIII w. drewniana cerkiew we wsi Nowe Brusno (gm. Horyniec-Zdrój) została wyremontowana. Zrekonstruowano jej pierwotny wygląd odtwarzając na podstawie XIX-wiecznych rysunków m.in. babiniec z kaplicą na piętrze.

We wsi Nowe Brusno stoi nieduża, drewniana cerkiew św. Paraskewy. Wybudował ją w 1713 r. cieśla Stefan Sienko Siematiewski z Płazowa. Ok. 1850 r. dokonano przebudowy sanktuarium, a w 1903 r. zdecydowanie przekształcono bryłę świątyni wznosząc nowy, większy babiniec. Zlikwidowano soboty, a ściany oszalowano pionowo deskami. Po 1947 r., gdy zabrakło wypędzonych grekokatolików, cerkiew przejął na własność Skarb Państwa. W 1980 r. budynek był zagrożony rozebraniem, a dekadę później ściany podparto stemplami i kozłami, dzięki czemu przez ponad 20 lat trwania świątynia się nie rozpadła.

Dobry czas nastał dla świątyni po jej przejęciu w 2013 r. przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. W 2014 r. przygotowano dokumentację renowacji obiektu w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu z początku wieku XVIII, opierając się na zachowanych rysunkach autorstwa prof. Juliana Zachariewicza, polskiego architekta i konserwatora zabytków. W 2015 r. Zakład Budowlano-Konserwatorski „Arkady” Bogusław Buliński z Jarosławia zrealizował prace obejmujące wykonanie nowych fundamentów, konserwację istniejących elementów z częściową wymianą zniszczonych, odbudowę babińca z rekonstrukcją górnej kaplicy na piętrze,  odtworzenie kopuł nad nawą i sanktuarium wraz z wymianą poszycia dachowego na gont, a także przywrócenie okalających z trzech stron sobót.

W 2016 r. roboty objęły odbudowę rozebranej przed laty zakrystii (z oryginalnych materiałów), rekonstrukcję podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Kolejny etap to powrót do wnętrza zachowanych i odnowionych elementów jego wyposażenia ruchomego z ikonostasem o ołtarzami na pierwszym miejscu, które w części przechowywany są w Muzeum Zamku w Łańcucie. Po zakończeniu prac konserwatorskich całości założenia cerkiew będzie udostępniana zwiedzającym.

Świątynia od lat – mimo stanu ocierającego się o katastrofę budowlaną - znajduje się na Podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej. Po zakończeniu prac gmina Horyniec-Zdrój, po obronnym zespole cerkiewnym w Radrużu, uzyska kolejną niezwykle cenną atrakcję turystyczną stanowiącą ważny element lokalnego pejzażu kulturowego.

Zamek w Krasiczynie, niezwykły Pomnik Historii i wspaniała rezydencja na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki. Organizowane tu konferencje, spotkania biznesowe to niezwykłe spotkania z historią i tradycją w tle.

Zabytkowe wnętrza kryją wielofunkcyjne sale konferencyjne połączone z komfortowym zapleczem hotelowym i wyśmienitą kuchnią. Pobyty biznesowe wymagają również niecodziennej oprawy. W wyjątkowej atmosferze i niepowtarzalnej scenerii szczególnie polecane są nocne spotkanie z Kamerdynerem i Białą Damą, biesiady z udziałem Sarmatów oraz uroczyste bankiety na dziedzińcu zamkowym.

Muzeum Kresów w Lubaczowie może pochwalić się kolejnym zrewitalizowanym budynkiem przeznaczonym na funkcję administracyjno-muzealną. Chodzi o remont budynku znajdującego się w pobliżu zespołu cerkiewnego w Radrużu. Zabytkowego zespołu, który od 2013 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2017 r. otrzymał status Pomnika Historii na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej.

Zespół cerkiewny w Radrużu należy do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski. W jego sąsiedztwie znajduje się budynek dawnej świetlicy wiejskiej „Proświta”, w którym jeszcze do niedawna dział sklepu.

Po przeprowadzonym kapitalnym remoncie dotychczas szary i niepozornie wyglądający budynek powrócił do swej pierwotnej formy, wzbogaconej dodatkowo o niezbędne elementy służące nowej funkcji. W trakcie prac udało się odsłonić oryginalny kamienny wątek ścian, który doskonale zaczął korespondować z architekturą kamiennych murów wokół zabytkowej cerkwi. Nie zabrakło też drewnianych elementów - szerokiego tarasu i ganku, którym nadano cechy nawiązujące do lokalnej architektury z początków XX wieku. Budynek dostosowano do potrzeb turystów umieszczając w nim zaplecze socjalne i sale muzealne.

Remont finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, osi priorytetowej IV (Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego. Dofinansowanie projektu wyniosło: 1 613 773, 68 zł.

turystyka smaki zielone eprocarpathia