Projekty
Projekt: Sacrum i Profanum w Drewnie realizowany w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014. Czas realizacji projektu: 01.02.2015 – 30.04.2016 Partnerzy projektu: Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Partner zagraniczny: Muzeum Zachodniego Telemarku w Norwegii będące organizacją zarządzającą grupą muzeów i atrakcji w zachodnim regionie okręgu Telemark. Okręg ten znany jest z bogatych tradycji kulturowych, średniowiecznych drewnianych budynków oraz złożonej sztuki ludowej. Kwota dofinansowania: 900 661,00 PLN Na terenie Podkarpacia architektura drewniana i sakralna stanowiła jeszcze do niedawna integralne tło krajobrazu. Jednak na skutek działań wojennych, późniejszej akcji przesiedleńczej oraz postępującego procesu zagospodarowania tego obszaru bez związku z dotychczasową tradycją – zaczyna ona sukcesywnie zanikać. Krajobraz Podkarpacia już niemal pozbawiony jest dawnej świeckiej architektury drewnianej, a sakralna pozbawiona jest należytej ochrony, co dotyczy gównie powiatów lubaczowskiego, jarosławskiego i przemyskiego. Z roku na rok znikają najstarsze chałupy drewniane, a miejsca po nich wypełniają się nowymi budynkami, które nie nawiązują do tradycji regionu. Opisywane problemy umniejszają atrakcyjność regionu, co przyczynia się do zacierania śladów dziedzictwa kulturowego. Aby ochronić to dziedzictwo niezbędna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. Główne działania w ramach projektu: - badania terenowe dot. architektury drewnianej świeckiej na Podkarpaciu i opracowanie wzorców form współczesnej architektury (IV.2015 - I.2016, Podkarpackie), - wizyta studyjna do Norwegii dla przedstawicieli środowiska konserwatorów, pracowników naukowych oraz służb ochrony zabytków, zwycięzcy konkursu fotograficznego, zespołu projektowego (IX. – XI.2015) oraz opracowanie przez eksperta z Norwegii skryptu dobrych praktyk (X.2015 - I.2016, Telemark), - wizyta studyjna w Polsce z udziałem ekspertów z Norwegii, połączona z Ogólnopolskim Obozem Konserwatorskim (VI.- IX. 2015, Podkarpackie), - Ogólnopolski Obóz Konserwatorski (VI.- IX. 2015, Podkarpacie: powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski), - opracowanie Kompleksowego Pakietu Ofert (5 pakietów) (V.2015 - II.2016; Rzeszów), - wydanie 8 nr „Skarbów Podkarpackich” (II.2015 - IV.2016, Rzeszów), - mapa „Szlak architektury drewnianej”.
Działania w ramach projektu „Skarby w drewnie ukryte – polsko-norweska wymiana doświadczenia w dziedzinie konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego (nr projektu 32/IV/2009/FWK) współfinansowanego przez Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Głównym założeniem projektu było skoordynowanie współpracy między konserwatorami z Polski i Norwegii w dziedzinie ochrony i promocji najcenniejszych skarbów architektury sakralnej oraz wyeksponowanie wartości dziedzictwa kultury drewnianej w krajach partnerskich. Czas realizacji projektu: od 01.04.2010 r. do 30.09.2011 r. W ramach tego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone trzy główne działania: - skatalogowanie zabytków architektury drewnianej; - wizyta studyjna w Norwegii; - współpraca polsko-norweska w dziedzinie projektów konserwatorskich. Prowadzono również zarządzanie i działania promocyjno-marketingowe. Głównym cel osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych: - poprawa przepływu wiedzy i informacji o technikach ochrony i zarządzania zabytkami; - wymiana doświadczeń ekspertów w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań ochronnych; - upowszechnienie wiedzy o drewnianej architektury sakralnej w Europie i metody finansowania; - aktywacja lokalnych społeczności. Opracowano metodologię badawczą inwentaryzacji zabytków architektury drewnianej oraz przeprowadzono badania inwetaryzacyjne wybranych dziewięciu sakralnych obiektów drewnianych: a. Iwonicz Zdrój – dawny parafialny kościół rzymskokatolicki św. Iwo i MB Uzdrowienia Chorych, b. Czerteż – cerkiew parafialna greckokatolicka Przemienienia Pańskiego, c. Liskowate – dawna cerkiew parafialna greckokatolicka Narodzenia NMP, d. Pielgrzymka – cerkiew prawosławna Archanioła Michała, e. Miękisz Stary – dawna cerkiew greckokatolicka Bogurodzicy Pokrow, f. Nowe Brusno – dawna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy, g. Sonina – kościół rzymskokatolicki św. Jana Chrzciciela, h. Łęki Górne – parafialny kościół rzymskokatolicki św. Bartłomieja, i. Gawłuszowice – parafialny kościół rzymskokatolicki św. Wojciecha. Wydano szereg publikacji popularyzatorsko-naukowych: - „Biała księga dziedzictwa historycznego - Raport o dziejach i stanie zachowania dziewięciu drewnianych obiektów sakralnych Podkarpacia”, - „Zielona Księga Dziedzictwa Historycznego”, - „Leksykon drewnianej architektury sakralnej w województwie podkarpackim”, tom I i II.
turystyka smaki zielone eprocarpathia